در حال بارگذاری ...
  • بازدید احمد محمودی از شهرک روستای دستگرد درگاز

    بازدید میدانی فرماندار بشاگرد از شهرک روستای دستگرد درگاز بخش گوهران که مشکل اصلی آنها اصلاح و توسعه شبکه برق در این شهرک بود.

    فرماندار بشاگرد از شهرک روستای دستگرد درگاز بخش گوهران که مشکل اصلی آنها اصلاح و توسعه شبکه برق در این شهرک بود، بازدید میدانی به عمل آورد.

    در این بازدید احمد محمودی گفت :با توجه به مشکل اهالی این شهرک در تماس تلفنی با رئیس اداره برق خواستار بررسی و پیگیری این مشکل و تسریع در برطرف شدن آن در اسرع وقت شدند.