در حال بارگذاری ...
 • بخش مرکزی

  جمع بندی آمار و اطلاعات روستایی بخش مرکزی در سرشماری سال 90

   

  تعداد آبادی ها برحسب وضع سکونت

  خالی از سکنه

  دارای سکنه

   

   

  نامشخص

  موسمی

  دایمی

  جمع

  نامشخص

  موسمی

  دایمی

  جمع

  جمع کل

   

  0

  0

  13

  13

  0

  0

  48

  48

  61

   

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب تعداد خانوار

  1000خانوار و بیشتر

  400-999 خانوار

  200-399 خانوار

  100-199 خانوار

  50-99 خانوار

  20-49 خانوار

  10-19 خانوار

  5-9 خانوار

  1-4 خانوار

  جمع

  0

  1

  1

  8

  13

  13

  3

  2

  7

  48

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب جمعیت

  5000نفر و بیشتر

  2000-4999 نفر

  1000-1999 نفر

  500-999 نفر

  250-499 نفر

  100-249 نفر

  50-99 نفر

  25-49 نفر

  1-24 نفر

  جمع

  0

  0

  2

  6

  9

  16

  5

  3

  7

  48

   

  جمعیت و خانوارهای ساکن در نقاط روستایی برحسب جنس و گروه های عمده سنی

  زن

  مرد

     

  65ساله و بیشتر

  15 - 64 ساله

  0 - 14 ساله

  کل

  65ساله و بیشتر

  15- 64 ساله

  0 - 14 ساله

  کل

  جمعیت

  خانوار

  276

  4066

  2344

  6686

  342

  3972

  2505

  6819

  13505

  3337

   

  جمعیت 6 ساله و بیشتر، با سواد و در حال تحصیل نقاط روستایی شهرستان

  جمعیت در حال تحصیل

  جمعیت با سواد

  جمعیت 6 ساله و بیشتر

  زن

  مرد

  مرد و زن

  زن

  مرد

  مرد و زن

  زن

  مرد

  مرد و زن

  1925

  2219

  4144

  3841

  4465

  8306

  5664

  5810

  11474

   

  جمعیت 10 ساله و بیشتر، شاغل و بیکار نقاط روستایی شهرستان

  جمعیت بیکار

  جمعیت شاغل

  جمعیت 10 ساله و بیشتر

  زن

  مرد

  مرد و زن

  زن

  مرد

  مرد و زن

  زن

  مرد

  مرد و زن

  28

  1075

  1103

  198

  1117

  1315

  5075

  5141

  10216

   

  تعداد آبادیها برحسب وضع طبیعی آبادی

  نامشخص

  جنگلی واقع در کوهستان یا تپه

  کوهستانی، دره ای یا تپه ای

  جنگلی واقع در دشت

  دشتی

  0

  0

  56

  0

  5

   

  تعداد آبادی ها برحسب نوع راه

     

  راه زمینی (به جز راه آهن)

  راه آبی

  راه آهن (ایستگاه)

  نامشخص

  مالرو

  جاده خاکی

  جاده شوسه (شن ریزی شده)

  جاده آسفالته

  0

  0

  0

  6

  27

  1

  14

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات آموزشی

  مدرسه راهنمایی مختلط

  مدرسه راهنمایی دخترانه

  مدرسه راهنمایی پسرانه

  مدرسه راهنمایی شبانه روزی دخترانه

  مدرسه راهنمایی شبانه روزی پسرانه

  دبستان

  روستامهد

  5

  2

  2

  1

  1

  40

  12

   

  هنرستان فنی وحرفه ای دخترانه

  هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

  دبیرستان کاردانش دخترانه

  دبیرستان کاردانش پسرانه

  دبیرستان نظری دخترانه

  دبیرستان نظری پسرانه

  دبیرستان شبانه روزی دخترانه

  دبیرستان شبانه روزی پسرانه

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  2

  2

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات فرهنگی، ورزشی و مذهبی

  خانه عالم

  امام جماعت راتب

  دارالقران

  مدرسه علمیه

  اماکن مذهبی سایرادیان

  سایراماکن مذهبی مسلمانان

  امامزاده

  مسجد

  سالن ورزشی

  زمین ورزشی

  کتابخانه عمومی

  بوستان روستایی

  8

  8

  0

  0

  0

  15

  1

  21

  0

  5

  7

  3

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات سیاسی و اداری و طرح هادی

  طرح هادی

  شرکت تعاونی روستایی

  شورای حل اختلاف

  مروج کشاورزی

  مرکز خدمات جهاد کشاورزی

  پاسگاه نیروی انتظامی

  دهیار

  شورای اسلامی روستا

  نامشخص

  ندارد

  دارد

  0

  41

  7

  7

  10

  0

  0

  1

  14

  30

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات برق، گاز و آب

  آب لوله کشی

   

  برق

  بدون سامانه تصفیه آب

  دارای سامانه تصفیه آب

  گاز لوله کشی

  انرژی نو (خورشیدی، بادی و ...)

  موتور برق دیزلی

  شبکه سراسری

  38

  0

  0

  0

  0

  36

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات بهداشتی و درمانی

  پزشک

  پزشک خانواده

  مرکز تسهیلات زایمانی

  پایگاه بهداشت روستایی

  خانه بهداشت

  داروخانه

  مرکز بهداشتی و درمانی

  حمام عمومی

  0

  0

  0

  0

  9

  1

  1

  0

   

  سامانه جمع آوری زباله

  غسالخانه

  آزمایشگاه و رادیولوژی

  تکنسین دامپزشکی

  دامپزشک

  بهورز

  بهیار یا مامای روستایی

  دندانپزشک تجربی یا دندان ساز

  دندانپزشک یا بهداشت کار دهان و دندان

  4

  8

  0

  0

  0

  13

  2

  0

  0

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات بازرگانی و خدمات

  جایگاه سوخت

  تعمیرگاه ماشین آلات  غیر کشاورزی

  تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی

  بانک

  قهوه خانه

  گوشت فروشی

  نانوایی

  بقالی

  فروشگاه تعاونی

  نمایندگی پخش سیلندر گاز

  نمایندگی پخش نفت سفید

  پایگاه آتش نشانی

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  2

  12

  2

  4

  2

  0

   

  تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات ارتباطات و حمل و نقل

  دسترسی به ایستگاه راه آهن

  دسترسی به وسیله نقلیه عمومی

  دسترسی به روزنامه و مجله

  دسترسی عمومی به اینترنت

  دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) روستایی

  دفتر مخابرات

  دفتر پست

  صندوق پست

  0

  4

  0

  1

  0

  9

  0

  1