در حال بارگذاری ...
 • تقسیمات کشوری

  بشاگرد در تقسیمات سیاسی کشور جابجایی های فراوانی داشته است که در اینجا به تقسیمات کشور در 25 سال اخیر اشاره می کنیم:

  ♦     تقسیمات سال 1395

  بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، تعداد بخش، دهستان و آبادی های بشاگرد نسبت به سال 1394 بدون تغییر بوده است و شامل 218 آبادی است که از این تعداد 162 آبادی دارای سکنه و 56 آبادی فاقد سکنه می باشد. از بین 162 آبادی این شهرستان 49 آبادی متعلق به بخش مرکزی، 66 آبادی متعلق به بخش گوهران و 47 آبادی متعلق به بخش گافر و پارمون می باشد.

  سرشماری 95

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی دارای سکنه

  آبادی فاقد سکنه

   

  بشاگرد

  3

  6

  162

  56

   

  مرکزی

  2

  49

  14

   

   

  جکدان

  37

  9

   

   

  سردشت

  12

  5

   

  گوهران

  2

  66

  13

   

   

  درآبسر

  26

  5

   

   

  گوهران

  40

  8

   

  گافرو پارمون

  2

  47

  29

   

   

  پارمون

  29

  13

   

   

  گافر

  18

  16

  منبع : سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1394

  بر اساس تقسیمات کشوری سال 1394، تعداد بخش، دهستان و آبادی های بشاگرد نسبت به سال 1393 بدون تغییر بوده است و شامل 218 آبادی دارای سکنه و خالی از سکنه  است که از این تعداد 63 آبادی متعلق به بخش مرکزی، 79 آبادی متعلق به بخش گوهران و 76 آبادی متعلق به بخش گافر و پارمون می باشد.

  سرشماری 94

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  بشاگرد

  3

  6

  218

   

  مرکزی

  2

  63

   

   

  جکدان

  46

   

   

  سردشت

  17

   

  گوهران

  2

  79

   

   

  درآبسر

  31

   

   

  گوهران

  48

   

  گافرو پارمون

  2

  76

   

   

  پارمون

  42

   

   

  گافر

  34

  منبع : تقسیمات کشوری سال 1394 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1393

  بر اساس داده های سرشماری کشاورزی سال 1393، تعداد بخش، دهستان و آبادی های بشاگرد نسبت به سال 1392 بدون تغییر بوده است و شامل 218 آبادی دارای سکنه و خالی از سکنه می باشد است که از این تعداد 63 آبادی متعلق به بخش مرکزی، 79 آبادی متعلق به بخش گوهران و 76 آبادی متعلق به بخش گافر و پارمون می باشد.

  سرشماری 93

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  بشاگرد

  3

  6

  218

   

  مرکزی

  2

  63

   

   

  جکدان

  46

   

   

  سردشت

  17

   

  گوهران

  2

  79

   

   

  درآبسر

  31

   

   

  گوهران

  48

   

  گافرو پارمون

  2

  76

   

   

  پارمون

  42

   

   

  گافر

  34

  منبع : داده های عمومی سرشماری کشاورزی سال 1393 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1392

  بر اساس تقسیمات کشوری سال 1392، تعداد بخش، دهستان و آبادی های بشاگرد نسبت به سال 1391 بدون تغییر بوده است و شامل 218 آبادی دارای سکنه و خالی از سکنه می باشد که از این تعداد 63 آبادی متعلق به بخش مرکزی، 79 آبادی متعلق به بخش گوهران و 76 آبادی متعلق به بخش گافر و پارمون می باشد.

  سرشماری 92

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  بشاگرد

  3

  6

  218

   

  مرکزی

  2

  63

   

   

  جکدان

  46

   

   

  سردشت

  17

   

  گوهران

  2

  79

   

   

  درآبسر

  31

   

   

  گوهران

  48

   

  گافرو پارمون

  2

  76

   

   

  پارمون

  42

   

   

  گافر

  34

  منبع : تقسیمات کشوری سال 1392 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1391

  بر اساس تقسیمات کشوری سال 1391، تعداد بخش و دهستان های بشاگرد بدون تغییر و به ترتیب 3 و 6 می باشد؛ اما تعداد آبادی های آن به 218 آبادی دارای سکنه و خالی از سکنه افزایش یافته است که از این تعداد 63 آبادی متعلق به بخش مرکزی، 79 آبادی متعلق به بخش گوهران و 76 آبادی متعلق به بخش گافر و پارمون می باشد.

  سرشماری 91

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  بشاگرد

  3

  6

  218

   

  مرکزی

  2

  63

   

   

  جکدان

  46

   

   

  سردشت

  17

   

  گوهران

  2

  79

   

   

  درآبسر

  31

   

   

  گوهران

  48

   

  گافرو پارمون

  2

  76

   

   

  پارمون

  42

   

   

  گافر

  34

  منبع : تقسیمات کشوری سال 1391 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1390

  بر اساس تقسیمات کشوری رسمی که برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 تدوین گردیده است تعداد بخش و دهستان های بشاگرد بدون تغییر و به ترتیب 3 و 6 می باشد؛ اما تعداد آبادی های آن به 208 آبادی کاهش یافته است که از این تعداد 61 آبادی متعلق به بخش مرکزی، 80 آبادی متعلق به بخش گوهران و 67 آبادی متعلق به بخش گافر و پارمون می باشد.

  سرشماری 90

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  بشاگرد

  3

  6

  208

   

  مرکزی

  2

  61

   

   

  جکدان

  46

   

   

  سردشت

  15

   

  گوهران

  2

  80

   

   

  درآبسر

  31

   

   

  گوهران

  49

   

  گافرو پارمون

  2

  67

   

   

  پارمون

  36

   

   

  گافر

  31

  منبع : داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1388

  بر اساس مصوبه هیات وزیران و جهت خدمات رسانی بهتر به این منطقه در اردیبهشت ماه سال 88 بخش بشاگرد از شهرستان جاسک منفک و به عنوان شهرستانی مستقل در نقشه تقسیمات کشوری ثبت می گردد. بر اساس این داده ها که برای سرشماری آزمایشی عمومی نفوس و مسکن تهیه گردیده است بشاگرد دارای سه بخش با نام های بخش مرکزی، گوهران و گافر و پارمون و شش دهستان با نام های پارمون، جکدان، درآبسر، سردشت، گافر و گوهران بوده است. همچنین این شهرستان شامل 247 آبادی و دو شهر با نام های سردشت و گوهران بوده است.

  سرشماری 88

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  بشاگرد

  3

  6

  247

   

  مرکزی

  2

  78

   

   

  جکدان

  62

   

   

  سردشت

  16

   

  گوهران

  2

  87

   

   

  درآبسر

  28

   

   

  گوهران

  59

   

  گافرو پارمون

  2

  82

   

   

  پارمون

  39

   

   

  گافر

  43

  منبع : داده های سرشماری آزمایشی عمومی نفوس و مسکن در سال 1388 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1385

  بر اساس تقسیمات کشوری سال 1385 که برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن تهیه گردیده است با افزوده شدن بخش لیردف، شهرستان جاسک دارای 3 بخش، 9 دهستان و 425 آبادی بوده است. همچنین بخش بشاگرد نیز دارای 4 دهستان و 246 آبادی بوده است.

  سرشماری 85

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  جاسک

  3

  9

  425

   

  بشاگرد

  4

  249

  منبع : داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1382

  بر اساس تقسیمات کشوری سال 1382 که برای سرشماری عمومی کشاورزی تهیه گردیده است شهرستان جاسک دارای 2 بخش، 8 دهستان و 470 آبادی بوده است. همچنین بخش بشاگرد نیز دارای 4 دهستان و 267 آبادی بوده است.

  سرشماری 82

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  جاسک

  2

  8

  470

   

  بشاگرد

  4

  267

  منبع : داده های سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1382 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1375

  بر اساس تقسیمات کشوری سال 1375 که برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن تهیه گردیده است شهرستان جاسک دارای 2 بخش، 8 دهستان و 613 آبادی بوده است و بخش بشاگرد این شهرستان نیز دارای 2 دهستان و 392 آبادی بوده است.

  سرشماری 75

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  جاسک

  2

  8

  613

   

  بشاگرد

  4

  392

  منبع : داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1375 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1372

  بر اساس تقسیمات کشوری سال 1372 که برای سرشماری عمومی کشاورزی تهیه گردیده است شهرستان جاسک دارای 2 بخش، 8 دهستان و 558 آبادی بوده است و بخش بشاگرد این شهرستان نیز دارای 2 دهستان و 379 آبادی بوده است.

  سرشماری 72

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  جاسک

  2

  8

  558

   

  بشاگرد

  4

  379

  منبع : داده های سرشماری کشاورزی در سال 1372 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1370

  بر اساس تقسیمات کشوری در سال 70 که برای آمارگیری جاری جمعیتی آن سال تهیه گردیده است، به استان هرمزگان یک شهرستان جدید یعنی شهرستان رودان اضافه گردید و بخش بشاگرد غربی نیز حذف گردید و روستاهای این بخش زیر مجموعه بخش جدیدالتاسیس سندرک گردید. در آن سال این استان دارای 7 شهرستان، 14 بخش، 61 دهستان و 3364 آبادی و مکان زراعی بوده است.  شهرستان جاسک نیز 2 بخش، 8 دهستان و 583 آبادی داشت و بخش بشاگرد نیز دارای 4 دهستان و 406 آبادی بود. البته یکی از دلایل افزایش تعداد آبادی ها در لایه استان در این سال به حساب آوردن اماکن (مانند نخلستانها و تلمبه خانه ها) در زمره آبادی ها بوده است.

  سرشماری 70

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  میناب

  3

  11

  457

   

  جاسک

  2

  8

  583

     

  بشاگرد

  4

  406

  منبع : داده های آمارگیری جمعیتی در سال 1370 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1367

  بر اساس تقسیمات کشوری در سال 67 که برای سرشماری کشاورزی آن سال تهیه گردیده است، به استان هرمزگان یک شهرستان جدید یعنی شهرستان جاسک اضافه گردید. بخشی از بشاگرد در این تغییرات از میناب منفک و به شهرستان جدیدالتاسیس ملحق شد و بخشی از آن نیز همان شهرستان باقی ماند. در آن سال این استان دارای 6 شهرستان، 14 بخش، 50 دهستان و 2381 آبادی بوده است. بشاگرد در آن زمان به دو بخش بشاگرد و بشاگرد غربی تقسیم شد که بخش بشاگرد غربی در حوزه میناب و بخش بشاگرد نیز در شهرستان جاسک قرار گرفت. شهرستان میناب دارای 4 بخش، 11 دهستان و 652 آبادی بود. و بخش بشاگرد غربی نیز دارای یک دهستان به نام بشاگرد غربی بود و شامل 152 آبادی می شد. البته روستاهای این بخش در حال حاضر در محدوده بشاگرد فعلی قرار ندارند. شهرستان جاسک نیز در آن زمان شامل 2 بخش، 8 دهستان و 557 آبادی بود و بخش بشاگرد نیز دارای 4 دهستان و 398 آبادی بود.

  سرشماری 67

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  میناب

  4

  11

  652

     

  بشاگرد غربی

  1

  152

   

  جاسک

  2

  8

  557

     

  بشاگرد

  4

  398

  منبع: داده های سرشماری کشاورزی سال 1367 – مرکز آمار ایران

   

  ♦     تقسیمات سال 1365

  بر اساس تقسیمات کشوری در سال 65 که برای سرشماری عمومی آن سال تهیه گردیده است استان هرمزگان که یکی از 24 استان ایران بود، دارای 5 شهرستان، 14 بخش، 49 دهستان و 2356 آبادی بوده است. محدوده بشاگرد فعلی در آن سال در حدود استحفاظی شهرستان میناب قرار داشت. شهرستان میناب نیز دارای 4 بخش شامل بخش بشاگرد غربی، بیابان، رودان احمدی و مرکزی و نیز 11 دهستان و 1053 آبادی بود. بخش بشاگرد غربی نیز دارای یک دهستان به نام بشاگرد غربی بود و شامل 541 آبادی می شد.

  سرشماری 65

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  آبادی

   

  میناب

  4

  11

  1053

   

  بشاگرد غربی

  1

  541

  منبع: داده های سرشماری عمومی سال 1365 – مرکز آمار ایران